Contact Us

    की घेतले न व्रत हे आम्ही अंधतेने लब्ध-प्रकाश-इतिहास-निसर्गमाने जे दिव्यदाहक म्हणोनी असावयाचे बुद्ध्याची वाण धरले करी हे सतीचे'