रुग्ण सेवा तसेच विद्यार्थी यांच्यासाठी विविध नविन उपक्रम