पालघर जिल्ह्याच्या नवीन प्रशाकीय इमारतीच्या बांधकामाबाबत बैठक!